Foto klub Okular v sodelovanju z Našim časopisom razpisuje fotografski natečaj z naslovom: »jutro« do 30.nov. 2013Pogoji sodelovanja:

1.     Na natečaju, lahko sodelujejo vsi ljubiteljski in poklicni foto­grafi.

2.     Natečaj ima dve temi:

A.    JUTRO čb ali barvno (fotomontaže niso dovoljene)

B.     PROSTO čb ali barvno (fotomontaže niso dovoljene)

3.     Vsak udeleženec lahko sodeluje s štirimi fotografijami na vsa­ko temo. Poslane fotografije morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočega, za kar ta tudi prevzema vso odgovornost.

4.     Format fotografij mora biti 20x30 cm ali izvedenka omenjene­ga formata. Končni izdelek mora biti narejen na fotografski papir. Vsaka posamezna fotografija mora biti prilepljena na podlago velikosti 30x40 cm črne barve in ne debelejšo od 1 mm.

5.     Dela naj bodo na hrbtni strani opremljena z zaporedno šte­vilko, imenom avtoria, njegovim razstavljalskim naslovom in naslovom fotografije, ki mora biti napisan v slovenščini. Naslov fotografije skupaj s presledki ne sme presegati 20 zna­kov.

6.     Vsak udeleženec mora pošiljki priložiti izpolnjeno prijavnico. Številke na prijavnici se morajo ujemati s številkami na foto­grafijah. Na prijavnici mora biti napisan tudi točen naslov za vračanje. V primeru nečitljivo napisanih naslovov organiza­tor ne sprejema odgovornosti za netočno dostavo.

7.     Fotografije skupaj s prijavnico pošljite na naslov: ZIC Vrhni­ka, Tržaška cesta 9,1360 Vrhnika. Na   pošiljki, v embalaži pri­merni za vračanje, naj bo oznaka: Fotografije za fotografski natečaj.

8.     Organizator bo z deli ravnal pazljivo, ne prevzema pa odgo­vornosti za morebitne poškodbe ali izgubo med pošiljanjem.

9.     Organizator lahko poslana dela uporabi za nekomercialno promocijo oziroma predstavitev razstave v medijih. Če se avtor s tem ne strinja, naj to napiše na prijavnici.

10.   Za najboljša dela na vsako temo bodo ob odprtju razstave podeljena zlata, srebrna in bronasta diploma, ter 3 pohvale. Vsak udeleženec lahko na eno temo dobi samo eno nagrado. Odločitev žirije je dokončna in nepreklicna.

11.   Rezultati žirije bodo objavljeni V Našem časopisu.

12.   Sodelovanje na razstavi pomeni, da avtor sprejema pravila, ki jih je določil organizator.

13.   Zadnji dan za oddajo fotografij je 30. november 2013

14.   Fotografije bo ocenjevala tričlanska komisija:

                                                                              Elo Mihevc - mojster fotografije FZS AFLAP,

                                                                              Mag. Bojan Mav­sar - akademski kipar,

                                                                              Bojan Senjur - art fotograf